Бібліографія

• Минькович-Слободяник О.В. Вплив правової та політичної свідомості на розвиток правової та політичної культури/ О.В. Минькович-Слободяник// Часопис Київського університету права. — К., 2016/3. – С.41-45
• Минькович-Слободяник О.В. Вплив економічних чинників на формування і розвиток правової та політичної культури/ О.В. Минькович-Слободяник// Часопис Київського університету права. — К., 2016/4. – С.55-61
• Минькович-Слободяник О. В. Співвідношення функцій правової та політичної культур/ О.В. Минькович-Слободяник// Часопис Київського університету права. — К., 2017/3. – С.32-36
• Достдар Р.М. Участь публічно-правових утворень у відносинах з приводу набуття відумерлої спадщини / Р.М. Достдар, О.О. Заботіна // Новітні наукові дослідження держави і права – 2012: збірник наукових праць / за ред. П.М. Шапірка, О.В. Козаченка. – Миколаїв: Іліон, 2012. – С.42-46.
• Достдар Р.М. Співвідношення національного та європейського законодавств у сфері страхування / Р.М. Достдар, А.Г. Волобоєв// Новітні наукові дослідження держави і права – 2012: збірник наукових праць / за ред. П.М. Шапірка, О.В. Козаченка. – Миколаїв: Іліон, 2012. – С.517-520.
• Достдар Р.М. Відшкодування шкоди за французьким правом / Р.М. Достдар, А.С. Олійник // Новітні наукові дослідження держави і права – 2012: збірник наукових праць / за ред. П.М. Шапірка, О.В. Козаченка. – Миколаїв: Іліон, 2012. – С.535-539.
• Достдар Р.М. Значення сімейного законодавства в процесі формування правової системи України//Правове життя сучасної України: матеріали Міжнародної наукової конференції професорсько-викдадацького та аспірантського складу (Одеса, 20-21 квітня 2012р.). Т.3 /відп. За випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін /Націон.ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – 73-74.
• Цивільне право України: Особлива частина: підручник / В.Г. Фазикош, С.Б. Булеца, В.В. Заборовський та ін.; за ред. В.Г. Фазикоша, С.Б. Булеци. – К.: «Знання», 2013. – 751с. – /Достдар Р.М. – 1.6. Договір міни. – С.82-91; 2.1. – Найм (оренда) – С.116-164; 7.1. Договір про спільну діяльність – С.498-524/.
• Достдар Р.М. Виконання заповіту як реалізація волі заповідача / Р.М. Достдар // Новітні наукові дослідження держави і права – 2013: збірник наукових праць / за ред. П.М. Шапірка, О.В. Козаченка. – Миколаїв: Іліон, 2013. – С.41-46.
• Достдар Р.М. Вплив звичаїв на формування шлюбно-сімейного права України / Р.М. Достдар, Л.О. Коваленко// Приватне право в умовах глобалізації: виклики постмодерну: збірник наукових праць / за ред. П.М. Шапірка, І.Г. Оборотова. – Миколаїв: Іліон, 2013. – С.368-373.
• Достдар Р.М. Вплив церковних канонів на шлюбно-сімейне право України / Р.М. Достдар, Л.О. Коваленко// Новітні наукові дослідження держави і права – 2013: збірник наукових праць / за ред. П.М. Шапірка, О.В. Козаченка. – Миколаїв: Іліон, 2013. – С.233-237.
• Достдар Р.М. Духовні цінності в контексті сучасного правового регулювання шлюбно-сімейних відносин країн Європи / Р.М. Достдар //Духовні засади сучасного правогенезису: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «IX Прибузькі юридичні читання». – Миколаїв: Іліон, 2013. – С.273-275.
• Достдар Р.М. Опіка та піклування в Україні та країнах континентального права / Р.М. Достдар // Приватне право в умовах глобалізації: виклики постмодерну: збірник наукових праць / за ред. П.М. Шапірка, І.Г. Оборотова. – Миколаїв: Іліон, 2013. – С.340-344.
• Достдар Р.М. Принцип свободи договору в країнах континентальної та загальної системи права /Р.М. Достдар // Порівняльне правознавство: сучасний стан та перспективи розвитку: збірн. наук. праць / за ред. С.В. Ківалова, Ю.С. Шемшученка; упор. Х.Н. Бехруз, О.В. Кресін, Ю.Ю. Акіменко; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2013. – С.304-306.
• Достдар Р.М. Проблеми секретного заповіту / Р.М. Достдар, В.В. // Приватне право в умовах глобалізації: виклики постмодерну: збірник наукових праць / за ред. П.М. Шапірка, І.Г. Оборотова. – Миколаїв: Іліон, 2013. – С.176-180.
• Достдар Р.М. Самозахист в деліктних зобов’язаннях / Р.М. Достдар, В.С. Баранкевич // Новітні наукові дослідження держави і права – 2013: збірник наукових праць / за ред. П.М. Шапірка, О.В. Козаченка. – Миколаїв: Іліон, 2013. – С.170-173.
• Достдар Р.М. Становлення та розвиток речового права в Європі / Р.М. Достдар // Правове життя сучасної України: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф. (16-17 травня 2013 р.) / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2013. – Т.2. – С.567-569.
• Достдар Р.М. Форми влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування / Р.М. Достдар, І.В. Гармашова // Приватне право в умовах глобалізації: виклики постмодерну: збірник наукових праць / за ред. П.М. Шапірка, І.Г. Оборотова. – Миколаїв: Іліон, 2013. – С.357-362.
• Достдар Р.М. Формування правил щодо черг у спадкуванні за законом: миті історії / Р.М. Достдар, А.Ф. Єфремовська // Приватне право в умовах глобалізації: виклики постмодерну: збірник наукових праць / за ред. П.М. Шапірка, І.Г. Оборотова. – Миколаїв: Іліон, 2013. – С.362-368.
• Достдар Р.М. Шлюбний договір як засіб врегулювання сімейних правовідносин / Р.М. Достдар, А.Д. Маценко // Новітні наукові дослідження держави і права – 2013: збірник наукових праць / за ред. П.М. Шапірка, О.В. Козаченка. – Миколаїв: Іліон, 2013. – С.344-347.
• Достдар Р.М. Актуальні проблеми житлового законодавства України в умовах європейської інтеграції / Р. Достдар, О. Руда// Приватне право в умовах глобалізації: традиційні цінності та європейські перспективи: збірник наукових праць/ за ред. П.М. Шапірка, І.Г. Оборотова. – Миколаїв: Іліон, 2014. – 292с. – С.108-111.
• Достдар Р.М. Визначення поняття «житло» в законодавстві України / Р.М. Достдар, І. Щур // Новітні наукові дослідження держави і права – 2014: збірник наукових праць / відп. ред. д-р юрид.наук, проф. О.В. Козаченко. – Миколаїв: Іліон, 2014. – 432с. – С.342-346.
• Достдар Р.М. Вимоги щодо форми заповітів за законодавством України та інших країн: порівняльноправовий аспект / Р.М. Достдар, К. Грицишин // Приватне право в умовах глобалізації: традиційні цінності та європейські перспективи: збірник наукових праць/ за ред. П.М. Шапірка, І.Г. Оборотова. – Миколаїв: Іліон, 2014. – 292с. – С.248-252.
• Достдар Р.М. Захист прав споживачів як приватноправовий інститут з використанням публічно-правових елементів захисту / Р.М. Достдар // Новітні наукові дослідження держави і права – 2014: збірник наукових праць / відп. ред. д-р юрид.наук, проф. О.В. Козаченко. – Миколаїв: Іліон, 2014. – 432с. – С.54-58.
• Достдар Р.М. Здійснення спадкових прав засудженими / Р.М. Достдар, Т. Копійка//Новітні наукові дослідження держави і права – 2014: збірник наукових праць / відп. ред. д-р юрид.наук, проф. О.В. Козаченко. – Миколаїв: Іліон, 2014. – 432с. – С.216-219.
• Достдар Р.М. Значення рецепції права в процесі дослідження генези сімейного та спадкового права України / Р.М. Достдар // Приватне право в умовах глобалізації: традиційні цінності та європейські перспективи: збірник наукових праць/ за ред. П.М. Шапірка, І.Г. Оборотова. – Миколаїв: Іліон, 2014. – 292с. – С.229-232.
• Достдар Р.М. Розвиток аліментних зобов’язань в Україні / Р.М. Достдар, М. Місітюк //Приватне право в умовах глобалізації: традиційні цінності та європейські перспективи: збірник наукових праць/ за ред. П.М. Шапірка, І.Г. Оборотова. – Миколаїв: Іліон, 2014. – 292с. – С.103-107.
• Достдар Р.М. Публічно-правові утворення в цивільних правовідносинах // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2015. – №1. – Том 1. – С.154-156.
• Достдар Р.М. Історичні передумови опіки та піклування в сучасному праві // Приватне право в умовах глобалізації: ключові проблеми модернізації сучасного права: збірник наукових праць /за ред.. П.М. Шапірка, І.Г. Оборотова. – Миколаїв: Іліон, 2015. – С.232-237.
• Достдар Р.М. Право власності та його обмеження в країнах континентальної Європи / Р.М. Достдар // Приватне право в умовах глобалізації: на шляху до ренесансу українського права: збірник наукових праць / за ред. І.Г. Оборотова. – Миколаїв: Іліон, 2016. – С. 189-194.
• Достдар Р.М. Правосуб’єктність (правова здатність) фізичної особи в приватно-правових відносинах /Р.М. Достдар// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2016. – №6. – Том.1. – С.91-93.
• Достдар Р.М. Вплив духовних засад на шлюбно-сімейне право / Р.М. Достдар // Часопис цивілістики. – 2017. – №27. – С.42-45.
• Достдар Р.М. Рецепція інституту опіки та піклування в українському законодавстві / Р.М. Достдар // Приватне право в умовах глобалізації: сучасні орієнтири правового розвитку: збірник наукових праць / за ред. І.Г. Оборотова. – Миколаїв: Іліон, 2017. – С.191-196.
• Достдар Р.М. Особливості правового режиму майна подружжя в Україні та інших країнах: порівняльно-правовий аспект / Р.М. Достдар, С.О. Качалова // Приватне право в умовах глобалізації: сучасні орієнтири правового розвитку: збірник наукових праць / за ред. І.Г. Оборотова. – Миколаїв: Іліон, 2017. – С.213-217.
• Достдар Р.М. Принцип свободи заповіту в контексті прав неповнолітніх осіб / Р.М. Достдар // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 19 травня 2017 р.) У 2-х т. Т.2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса: видавничий дім «Гельветика», 2017. – С.503-506.
• Достдар Р.М. Подвійна правова природа неустойки / Р.М. Достдар // International research and practice conference «Urgent problems of law on the modem stage of statehood development»: Conference proceedings, October 20-21, 2017. Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing». 248 pages. – P.75-77.
• Каплій О.В. Інтернет-видання ЗМІ як новий вид традиційних ЗМІ: поняття та сучасний стан конституційно-правового регулювання / О.В. Каплій // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць / гол. ред. С.В. Ківалов ; відп. ред. доктор юрид. наук В.М. Дрьомін. – О. : Юрид. л-ра, 2011. – Вип. 61. – С. 227–235.
• Каплій О.В. Конституційні засади організації взаємодії ЗМІ з державними органами України в напрямку реалізації принципу відкритості влади / О.В. Каплій // Юридичний вісник. – 2012. – № 3. – С. 44–49.
• Каплій О.В. Сучасний стан та перспективи правового забезпечення реформування державних і комунальних друкованих ЗМІ / О.В. Каплій // Митна справа. – 2012. – № 5. – Ч. 2, Кн. 1. – С. 331–338.
• Каплій О.В. Конституційно-правове регулювання діяльності ЗМІ в Україні / О.В. Каплій // Юридичний вісник. – 2013. – № 1. – С. 38–45.
• Каплій О.В. Класифікація засобів масової інформації: конституційно-правові питання / О.В. Каплій // Актуальні проблеми політики : зб. наук. праць / голов. ред. С.В. Ківалов ; відп. за вип. Л.І. Кормич. – Вип. 50 – О., 2013. – С. 35–46.
• Каплій О.В. Конституційний аспект юридичної відповідальності засобів масової інформації в Україні / О.В. Каплій // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – № 21. – Ч. 2. – С. 127–132.
• Каплий Е.В. Общие и специальные функции СМИ в Украине: конституционно-правовой анализ / Е.В. Каплий // Закон и жизнь. – 2013. – № 8/2 (260). – С. 198–201.
• Каплій О.В. Конституційно-правові засади організації та діяльності засобів масової інформації в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 / Каплій Олена Володимирівна ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – Одеса, 2014. – 23 с.
• Каплій О.В. Удосконалення нормативних гарантій діяльності ЗМІ, як необхідна вимога сучасності / О.В. Каплій // Юридичний вісник. – 2015. – № 2. – С. 116–123.
• Каплій О.В. Правовий вплив недержавних засобів масової інформації на формування правової культури та правомірної поведінки громадян / О.В. Каплій // Правовий вплив на неправомірну поведінку: актуальні грані : монографія / за ред. проф. О. В. Козаченка, проф. Є. Л. Стрельцова. ‒ Миколаїв : Іліон, 2016. ‒ С. 450‒476.
• Каплій О.В. Деякі питання правовідносин ЗМІ з їхніми власниками в контексті впливу останніми на інформаційну політику ЗМІ / О.В. Каплій // Приватне право в умовах глобалізації: ключові проблеми модернізації сучасного права : зб. наук. праць / за ред. П.М. Шапірка, І.Г. Оборотова. – Миколаїв : Іліон, 2015. – С. 160–162.
• Каплій О.В. Законодавство про ЗМІ, як одна з підгалузей конституційного законодавства / О.В. Каплій // Новітні кримінально-правові дослідження – 2015 : зб. наук. праць / відп. ред. д-р юрид. наук, проф. О.В. Козаченко. – Миколаїв : Іліон, 2015. – С. 260–264.
• Каплій О.В. Вплив деяких функцій засобів масової інформації на формування правової культури суспільства / О.В Каплій // Приватне право в умовах глобалізації: на шляху до ренесансу українського права: збірник наукових праць / за ред. І.Г. Оборотова. – Миколаїв : Іліон, 2016. – С. 32-39.
• Каплій О.В. Посилення кримінальної відповідальності за вчинення злочинів проти журналістів у світлі адаптації законодавства України про діяльність ЗМІ до європейських стандартів / О. Каплій // Новітні кримінально-правові дослідження – 2016 : зб. наук. праць / відп. ред. д-р юрид. наук, проф. О.В. Козаченко. – Миколаїв : Іліон, 2016. – С. 74-78.
• Каплій О.В. Реєстрація друкованих засобів масової інформації в Україні: відповідність європейським стандартам щодо захисту права на свободу вираження поглядів / О. Каплій // Конституційно-правове будівництво на зламі епох: пошуки оптимальних моделей: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. — 22-23 квітня 2016 р. — Ужгород : Ужгородський національний університет, 2016. — С. 161-164.
• Каплій О.В. Інформаційний комісар (омбудсман) як необхідний елемент системи інституційних гарантій діяльності ЗМІ / О.В Каплій // Приватне право в умовах глобалізації: сучасні орієнтири правового розвитку: збірник наукових праць / за ред. І.Г. Оборотова. – Миколаїв : Іліон, 2017. – С. 115-121.
• Каплій О.В. Розширення кримінально-правової охорони свободи слова та діяльності ЗМІ шляхом встановлення відповідальності за цензуру // Новітні кримінально-правові дослідження – 2017 : зб. наук. праць / відп. ред. д-р юрид. наук, проф. О.В. Козаченко. – Миколаїв : Іліон, 2017. – С. 353-358.
Мазіна Олена Олександрівна
• Перелік пубдікацій к.ю.н., доцента кафедри загальнотеоретичної, конституційної та цивілістичної юриспруденції Миколаївського інституту права НУ «ОЮА»
• Мазіної Олени Олександрівни за 5 останніх років
• Привілеї як перша форма захисту в авторських правовідносинах // Актуальні проблеми держави та права. – 2013. – Вип. 68
• Щодо визначення поняття «контрафактна продукція» в автор-ському праві // Актуальні проблеми права інтелектуальної власності : за-хист від контрафакції, піратства та плагіату: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (26 квітня 2013 р., м. Одеса) / за заг.ред. О.І. Харитонової. – Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2013. – С. 126-128.
• Відповідальність за плагіат як порушення права інтелектуаль-ної власності: збірник наукових праць ІІ Міжнародної наукової Інтернет – конференції, присвяченої 15-річчю Миколаївського інституту права та 20- річчю юридичної освіти на Миколаївщині (17 травня 2013 р., м. Микола-їв). – М. : Іліон, 2013. – С. 140-142;
• О соотношении контрафакции и пиратства в авторском праве Украины // Legea si Viata. – 2013. – № 10. – С. 40-42.
• Деякі питання історії становлення і розвитку поняття «контра-факції» у цивільному праві //Духовні засади сучасного правогенезису – 2013 : Збірник наукових праць. – Миколаїв : Іліон, 2013. – С. 232-234;
• Правовий статус творчих спілок в Україні //Приватне право в умовах глобалізації: на шляху до ренесансу праць українського права: збірник наукових праць/ за ред. І.Г. Оборотова. – Миколаїв : Іліон, 2016. – С. 152-157.
• Проблеми правового забезпечення діяльності організацій колективного управління// Приватне право в умовах глобалізації: сучасні орієнтири правового розвитку: збірник наукових праць/ за ред. І.Г. Оборотова.- Миколаїв : Іліон, 2017. — С. 122-124. (0,32 у.д.а.)
• Необхідність юридичного забезпечення публічних закупівель // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 19 травня 2017р.) У 2-х т. – Т.1/ відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С.68-70. (0.34 у.д.а.)
• Міжнародні та європейські стандарти права працівника на захист гідності в аспекті порівняння із законодавством України// Право і суспільство. – 2017. — №6. – С. 104-109
• Данильченко О.В. Право на захист суб’єктивного цивільного права./Данильченко О. Духовні засади сучасного правогенезису : матеріали міжнародної науково-практичної конференції «IX Прибузькі юридичні читання» 29-30 листопада 2013 року /відп. ред. д-р юрид. наук.проф., академік С.В.Ківалов. – Миколаїв: Іліон, 2013. – С.230-232.
• Данильченко О.В. Поєднання приватних і публічних засад в правовому регулюванні цивільно-правової відповідальності//Данильченко О.В. Приватне право в умовах глобалізації :традиційні цінності та європейські перспективи : збірник наукових праць /за ред.П.М.Шапірка, І.Г.Оборотова, – Миколаїв: Іліон, 2014. – С.148-153.
• Данильченко О.В. Цивільно-правові засади захисту права власності //Данильченко О.В. Приватне право в умовах глобалізації : ключові проблеми модернізації сучасного права : збірник наукових праць /за ред.П.М.Шапірка, І.Г.Оборотова, – Миколаїв: Іліон, 2015. – С.132-137.
• Данильченко О.В. Недійсні правочини та правові наслідки їх недійсності /Данильченко О. //Приватне право в умовах глобалізації: на шляху до ренесансу українського права: збірник наукових праць / за ред. І.Г. Оборотова. – Миколаїв : Іліон, 2016. – С. 86 -90.
• Данильченко О.В. Функція представництва в діяльності органів прокуратури/ Данильченко О. // Новітні кримінально-правові дослідження – 2016 : збір- ник наукових праць / відп. ред. д-р юрид. наук, проф. О. В. Козаченко. — Миколаїв : Іліон, 2016. —С.94-98
• Данильченко О.В. Правомірний вплив на неправомірну поведінку учасників цивільних правовідносин /Данильченко О.В. Правовий вплив на неправомірну поведінку: актуальні грані : монографія/за ред. проф.В.О.Козаченка, проф.Є.Л.Стрєльцова. – Миколаїв: Іліон, 2016. –514-534с.
• Данильченко О.В. Особисті немайнові права: система, здійснення і захист /О.В.Данильченко//Приватне право в умовах глобалізації: сучасні орієнтири правового розвитку збірник наукових праць / за ред. І.Г. Оборотова. – Миколаїв : Іліон, 2017. – С68 -72
• Данильченко О.В. Особисті немайнові права подружжя, їх закріплення та особливості./О.В.Данильченко//Традиції та новації юридичної науки : минуле,сучасність,майбутнє : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса,19 травня 2017р) У 2-х т. Т.2 / відп. ред. Г.О.Ульянова.– Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С.550-552
• Данильченко О.В. Особисті немайнові права подружжя за законодавством України// О.В.Данильченко // Молодий вчений № 6(46) червень, 2017. – С. 105-110
• Данильченко О.В.Аналіз сучасного сімейного законодавства щодо аліментів на утримання неповнолітньої дитини// Данильченко О.В.//Право і держава : проблеми розвитку та взаємодії у XXI ст.: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 26-27 січня 2018 року/за ред. Т.О.Коломоєць. – Запоріжжя.: ЗНУ, 2018. –С.34-37.
• Івановський Д. В. Правовий вплив на свідомість як чинник формування правомірної поведінки // Правовий вплив на неправомірну поведінку: актуальні грані : монографія / за ред. професора О. В. Козаченко, професора Є. Л. Стрельцова. – М. : Іліон, 2016. – 768 с. – С. 575 – 608.
• Івановський Д. В. Ринок земель в Україні: проблеми законодавчого регулювання / Д. В. Івановський // Право і суспільство. – 2016. — № 6 (Журнал «Право і суспільство» включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)).
• Івановський Д.В. Право на судовий захист в контексті окремих положень законодавства України // Приватне право в умовах глобалізації: на шляху до ренесансу українського права / За ред. І. Г. Оборотова. – Миколаїв : Іліон, 2016. – 232 с. – С. 67- 74.
Богомолова Наталія Михайлівна
• Богомолова Наталія. Поняття юридичної відповідальності і санкцій // Приватне право в умовах глобалізації: на шляху до ренесансу українського права / За ред. І. Г. Оборотова. – Миколаїв: Іліон, 2016. – 232 с. – С. 67- 74.
• Богомолова Наталія. Відповідальність у сфері господарювання / Н.М. Богомолова // Правовий вплив на неправомірну поведінку:актуальні грані: монографія / за ред. професора О.В. Козаченка, Є.Л. Стрельцова. – Миколаїв: Іліон, 2016. – С. 514 – 534.
• Богомолова Н. М. Застосування антидемпінгових, компенсаційних та спеціальних заходів у сфері зовнішньоекономічної діяльності / Н.М. Богомолова // Науковий журнал Молодий вчений. – Видавничий дім «Гельветика», № 6 (46) 2017. – С. 96-101.
• Богомолова Наталія. Застосування антидемпінгових, компенсаційних та спеціальних заходів у сфері зовнішньоекономічної діяльності / Н.М. Богомолова // Приватне право в умовах глобалізації: сучасні орієнтири правового розвитку: збірник наукових праць / за ред. І.Г. Оборотова. – Миколаїв: Іліон, 2017. – С. 135-141.
• Н. М. Лазарєва «Особливості розгляду вирішення господарськими судами спорів про банкрутство». / . М. Лазарєва ІІІ Міжнародна наукова Інтернет — конференція , «Приватне право в умовах глобалізації: традиційні цінності та європейські перспективи» за ред.П.М.Шапірка, І.Г.Оборотова, – Миколаїв: Іліон, 2014. – С.148-153.. с. 163-168.
• Н.М. Лазарєва : «Новація Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів фізичних осіб»/ Всеукраїнська науково-практична конференція «Юридичні могилянські читання-2015», – Миколаїв: Іліон, 21.04.2015 р., с.56-58.
• Н.М. Лазарєва : «Оподаткування доходів фізичних осіб: новації 2015 року» /ІV Міжнародна наукова Інтернет — конференція , «Приватне право в умовах глобалізації: ключові проблеми модернізації сучасного права» За ред. І. Г. Оборотова. – Миколаїв: Іліон, 2015 р. , с. 204-207.
• Н.М. Лазарєва : «Забезпечення виконання обов’язків платників податків» / ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Ольвійський форум-2015: стратегії країн причорноморського регіону в геополітичному просторі», 2015 року, с. 26-28
• Н.М. Лазарєва : « Деякі питання здійснення фінансового контролю органами ДФС України / V Міжнародна наукова Інтернет — конференція , «Приватне право в умовах глобалізації: на шляху до ренесансу українського права» За ред. І. Г. Оборотова. – Миколаїв: Іліон, 2016 р., с. 162-165.
• Н.М. Лазарєва : «Українська православна церква як суб’єкт господарської діяльності» /Міжнародна науково-практична конференція «Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє» Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017 р, т. 2, с. 740-745.
• Н.М. Лазарєва : «Модернізація органів державної фіскальної служби України:історія та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний аспект» ХХ Всеукраїнська науково-практична конференція. – Миколаїв: Іліон, 2017 р., с. 123-125.
• Н.М. Лазарєва : « Особливості приватизаційного процесу в Україні»/ Науковий вісник Херсонського державного університету, серія Юридичні науки, випуск №4 2017 р., с. 95-100.
• Н.М. Лазарєва : «Виникнення інституту неплатоспроможності суб’єктів господарювання та проблеми застосування законодавства про банкрутство підчас кримінального провадження»/ Науковий журнал «Молодий вчений» №8 (48) 2017 р., с.364-368.